Bk2Misc.jpg (7314 bytes)

"Sturdley"

Sturdley2.jpg (15378 bytes) Sturdley.jpg (31785 bytes)

Notes on slide:

"Paul Vogel & Sturdley.  K-14, September 1954"