Bk2air.jpg (7443 bytes)

Aerial Photo of K-14
Kimpo Air Base
Korea, 1954

K14Aerial.jpg (79280 bytes)